Konec bojlerů v Čechách...

Převratná technologie v ohřevu vody, kterou můžete mít ihned doma!

Více
Vodovodní baterie s vlastním ohřevem

Konec bojlerů v Čechách...

Šikovné a prostorově úsporné řešení pro Vaší koupelnu!

Více

Konec bojlerů v Čechách...

Šetří vodu, šetří energii, šetří Vaší peněženku!

Více

Konec bojlerů v Čechách...

Efektivní a zároveň šetrné k životnímu prostředí!

Více
Moderní Praktické Úsporné Ekologické

Reklamační řád

 

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
společnosti Velkoobchod Vršinský, s.r.o.
(ke dni 24. 10. 2012)

Velkoobchod Vršinský, s.r.o.
IČ: 26730014
se sídlem: Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 90092

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Velkoobchod Vršinský, s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 26730014, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 90092 (dále též „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vrsinsky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP platí i pro uzavírání kupní smlouvy jiným způsobem než přes internetový obchod prodávajícího (například emailem, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího), zejména jejich čl. IV. až XI. a přiměřeně jejich ostatní ustanovení.

2. VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vrsinsky.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil.

5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.vrsinsky.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající vynaloží patřičné úsilí, aby tato nezbytná údržba pokud možno neprobíhala v pracovních dnech v době mezi 9.00 a 17.00 hod.


III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné (nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 43a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení zboží mimo území České republiky mohou být mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné podmínky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen též jako „objednávka“).

4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím webového rozhraní, popř. v odůvodněných případech telefonicky či elektronickou poštou, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným vhodným způsobem vzhledem ke způsobu objednání zboží u prodávajícího (např. ústně při osobním jednání).

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mezi Vodami 1955/19, Praha 4, PSČ 143 00;
b. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c. bezhotovostně převodem na účet uvedený prodávajícím (dále též „účet prodávajícího“).

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li mu sdělen či znám. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), jež bude mít náležitosti dané zvláštním právním předpisem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího anebo jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího.


V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího, použijí se pro odstoupení od kupní smlouvy ust. § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“).

2. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího, řídí se odstoupení od kupní smlouvy VOP prodávajícího a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).

3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 3. či o jiný případ, kdy nelze v souladu s obecnými právními předpisy od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího či na zveřejněnou adresu elektronické pošty prodávajícího, je-li toto elektronické odstoupení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem kupujícího.

5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do pěti pracovních dnů ode dne, v němž byl projev odstoupení doručen prodávajícímu. V případě, že kupující poruší svou povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny nevráceného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být též náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.

6. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 5. VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (s náklady vynaloženými na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V. odst. 6. VOP, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud se na tom s kupujícím dohodl. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 5. VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebo zjevných vad zboží nemůže být brán zřetel.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, s nimiž bude kupující seznámen před odesláním zboží.VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 420 a násl. obchodního zákoníku v případě kupní smlouvy mezi podnikateli a ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku v případě kupní smlouvy se spotřebitelem).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále též „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců pro kupujícího, jenž vystupuje jako spotřebitel, a v délce 12 měsíců pro kupujícího, jenž uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, od okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno nebo smluvními stranami výslovně písemně sjednáno jinak. Výjimku tvoří zboží s kratší dobou použitelnosti, jež může být uvedena výrobcem.

5. Při uplatňování záruky je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány anebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání záruční doby zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny). Reklamační řízení u prodávajícího nesmí přesáhnout dobu 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě.

7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla (provozovny).

8. V případě, že byla vadou zboží zakoupeného u prodávajícího způsobena škoda, musí kupující pro uplatnění odpovědnosti za škodu učinit alespoň následující:
a. řádně a včas doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího,
b. zajistit přístup pojišťovacího agenta do 72 hodin od nahlášení škodné události prodávajícímu,
c. zdokumentovat dostatečným způsobem (např. fotografiemi, videozáznamem apod.) místo poškození a rozsah vzniklé škody a tuto škodu vyčíslit a řádně doložit a též
d. v případě instalace zboží třetí osobou, doložit jméno (název nebo obchodní firmu) a adresu takové osoby, která dané zboží instalovala, předložit potvrzený protokol o tlakové zkoušce, způsob upevnění potrubí, způsob zajištění vedení proti tepelné roztaživosti, zprávu dodavatele vody o tlacích v řádech, doklad o ochraně rozvodu proti sesedání stavby, popř. jiné relevantní dokumenty.

9. Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených především vnějšími vlivy, událostmi nebo např. chybnou manipulací.


VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název nebo obchodní firma), adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (mj. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. IX. odst. 5. VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to v přiměřeném množství, tj. množství nepřesahujícím pět sdělení v jednom kalendářním měsíci.


X. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena:
a. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4. Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího a musí být k dispozici též v sídle (na provozovně) prodávajícího.

V Praze dne ……………….


……………………………
Velkoobchod Vršinský, s.r.o.
Jiří Vršinský
jednatel společnosti

Objednat baterii

 
  FB-f-Logo__blue_100.png

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Vyhledat v katalogu